Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


NAJLEPSZE LOTNIKI W KATEGORIACH

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.09.2022

LOTNIKI  kat.  A

LOTNIKI  kat.  B

LOTNIKI  kat.  C

LOTNIKI  kat.  M

NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE SAMICE

NAJLEPSZE LOTNIKI ROCZNE  SAMCE

 

NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE SAMCE

NAJLEPSZE LOTNIKI ROCZNE SAMICE

NAJLEPSZY ZESPÓŁ 10 LOTNIKÓW


Wyniki w kategoriach 2022 r. Gołębie dorosłe Oddz. Drezdenko

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.09.2022

Wyniki w kategoriach

Wyniki w kategoriach


KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU DOTYCZĄCY LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH W 2022 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2022

ZARZADU ODDZIAŁU P.Z.H.G.P DREZDENKO informuje że plan lotów gołębi młodych w sezonie 2022 r. został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.07.2022 r. i będzie obejmował podane poniżej loty:

Lp.

Data lotu

Miejscowość

Średnia odległość Rodzaj lotu Punktacja
ile gołębi/punkty

1.

21.08.2022 r.

Strasburg

130

Mistrz.Oddziału
Mistrz.Okręgu

 

   7 goł. / 15 pkt.

2.

28.08.2022 r.

Neubrandeburg

170

Mistrz.Oddziału
Mistrz.Okręgu
Mistrz.Polski

   6 goł. / 20 pkt.

3.

04.09.2022 r.

Parchim

250

Mistrz.Oddziału
Mistrz.Okręgu
Mistrz.Polski

   6 goł. / 20 pkt.

4.

11.09.2022 r.

Zarrentin

315

Mistrz.Oddziału
Mistrz.Okręgu
Mistrz.Polski

   5 goł. / 30 pkt.

 

Plan przejazdu kabiny na lot z miejscowości Strasburg

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu
i odjazdu kabiny

1.

Barlinek

16:45 – 17:00

2.

Drawno

17:45 – 18:00

3.

Dobiegniew

18:30 – 18:45

4.

Drezdenko

19:15 – 19:30

5.

Stare Kurowo

19:45 – 20:00

6.

Strzelce Kraj.

20:15 – 20:30

Plan przejazdu kabiny na lot z miejscowości Neubrandeburg

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu
i odjazdu kabiny

1.

Barlinek

15:45 – 16:00

2.

Drawno

16:45 – 17:00

3.

Dobiegniew

17:30 – 17:45

4.

Drezdenko

18:15 – 18:30

5.

Stare Kurowo

18:45 – 19:00

6.

Strzelce Kraj.

19:15 – 19:30

Plan przejazdu kabiny na lot z miejscowości Parchim

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu
i odjazdu kabiny

1.

Barlinek

14:45 – 15:00

2.

Drawno

15:45 – 16:00

3.

Dobiegniew

16:30 – 16:45

4.

Drezdenko

17:15 – 17:30

5.

Stare Kurowo

17:45 – 18:00

6.

Strzelce Kraj.

18:15 – 18:30

Plan przejazdu kabiny na lot z miejscowości Zarrentin

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu
i odjazdu kabiny

1.

Barlinek

13:45 – 14:00

2.

Drawno

14:45 – 15:00

3.

Dobiegniew

15:30 – 15:45

4.

Drezdenko

16:15 – 16:30

5.

Stare Kurowo

16:45 – 17:00

6.

Strzelce Kraj.

17:15 – 17:30

Pojenie gołębi będzie odbywało się na punkcie w Sekcji Strzelce Kraj..

Obsada gołębi w klatach na pierwszy lot - 38 szt gołębi.

Obsada gołębi na pozostałe loty będzie uzależniona od ilości wkładanych gołębi na lot.

W lotach mogą uczestniczyć jedynie gołębie zgłoszone przez hodowców na spisach złożonych przed sezonem lotowym.

Każdy spis wszystkich gołębi młodych danego hodowcy sporządzony ręcznie lub wydruk z systemu ESK musi posiadać pieczęć i podpis lekarza weterynarii zaświadczające o szczepieniu gołębi.
Opiekunowie sekcji są zobowiązani do wprowadzenia spisów ESK zgranych przez kostkę do  programu pod  adresem www.wynikilotow.pl

Gołębie spoza spisu nie mogą uczestniczyć w lotach i nie mogą być przyjmowane na punktach wkładań.

Gołębie koszowane na loty muszą obowiązkowo posiadać numer telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

Uwaga: na punktach wkładania gołębi należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego oraz instrukcji wkładania gołębi na lot, a także instrukcji nastawiania i otwierania zegarów.

Koszowanie gołębi:

Rozpoczęcie pracy Komisji wkładaniowej i wkładanie gołębi na punkcie wkładań może nastąpić przy obecności minimum 5 hodowców wkładających gołębie na lot.

Wszystkimi pracami na Punkcie Wkładań kieruje Przewodniczący Komisji Lotowej, który powołuje dwuosobowe Zespoły Wkładaniowe.

Zespoły Wkładaniowe dokonują sprawdzenia wkładanych gołębi na listach startowo-zegarowych lub w przypadku systemów ESK na protokołach wkładań z elektronicznych systemów konstatujących.
Listy startowo-zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek. Przy gołębiach niewkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne i czas przylotu.

Po sprawdzeniu gołębi każda lista dokumentująca włożenie gołębi na lot winna posiadać cztery podpisy: dwóch członków zespołu wkładaniowego, hodowcy i przewodniczącego Komisji Lotowej.

Uwaga: Protokoły wkładania gołębi z ESK muszą zostać wydrukowane niezwłocznie (max. do 2 minut) po sprawdzeniu gołębi danego hodowcy.

Dokumentacja lotowa

Komisja Lotowa i Zegarowa mają obowiązek sporządzić protokół nastawiania i otwarcia zegarów

Protokół komisji lotowej i zegarowej na loty oddziałowe należy wykonać w dwóch egzemplarzach według obowiązującego wzoru.

Protokół ten powinien być podsumowany i być zgodny z ilością wkładanych gołębi i nastawianych zegarów. 

Na każdy lot listy startowo-zegarowe i listy wkładań z elektronicznych systemów konstatujących muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach i muszą być podpisane przez dwóch członków zespołu wkładaniowego, hodowcę i przewodniczącego Komisji Lotowej.

Listy Startowo - Zegarowe nie mogą zawierać skreśleń i poprawek, taśmy zegarowe powinny być czytelnie opisane i ostemplowane.

Protokół komisji lotowej i zegarowej wraz listami startowo-zegarowymi i listami startowymi z systemów ESK należy przekazać komisji zegarowej, która ma obowiązek zabezpieczyć je do czasu otwarcia zegarów zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym.

Otwarcie zegarów

Otwarcie zegarów z lotów gołębi młodych o godz. 16:00 w dniu lotu. 

W przypadku braku limitu gołębi z lotów, z których konkurs nie będzie zamknięty w pierwszym dniu otwarcie zegarów odbędzie się o godzinie 18:00 następnego dnia.

Uwaga: Hodowca ma prawo w razie awarii zegara otworzyć zegar w trakcie trwania lotu i obrączki kontrolne odbić w innym zegarze nastawionym na ten lot, a awaryjny zegar musi dostarczyć na otwarcie komisji zegarowej pod rygorem unieważnienia lotu i skierowanie sprawy do K.D.

 

Dokumenty po odbytym locie.

W dniu otwarcia zegarów, po wypełnieniu i ostemplowaniu oryginały list startowo-zegarowych i list przylotu z ESK wraz z protokołem komisji lotowej i zegarowej z punktu wkładań należy przekazać do Wiceprezesa d/s lotowych za pośrednictwem kierowcy kabiny oddziałowej, a z ostatniego lotu przesłać pocztą na adres:
Łukasz Gaj
Głęboczek 15
66-540 Stare Kurowo

Kopie w/w dokumentów pozostają w sekcjach.

Jednocześnie opiekunowie sekcji zobowiązani są do wprowadzenia danych z kostek ESK do programu obliczeniowego pod adresem www.wynikilotow.pl

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie o ich zauważeniu lecz nie później niż 5 dni od odbycia lotu, prezesowi sekcji, a ten następnie do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów. 

Weryfikację dokumentów lotowych będzie dokonywał Prezes i V-ce Prezes ds. lotowych. 

W przypadku odwołań rozpatrywać będzie Zarząd Oddziału.

Współzawodnictwo lotowe Oddziału gołębi młodych.

Kat. z całości na spisie:
- z pierwszego lotu punktuje seria siedmiu (7) gołębi, punkty dla pierwszego gołębia – 15
- z lotu nr 2 i 3 punktuje seria sześciu (6) gołębi, punkty dla pierwszego gołębia – 20
- z lotu nr 4 punktuje seria pięciu (5) gołębi, punkty dla pierwszego gołębia – 30
W tej rywalizacji nagradzanych będzie 3 mistrzów (dyplom + puchar), 7 przodowników  (dyplom i statuetka), pozostałych 10 przodowników zdobywa dyplom

Kat. z 50 na spisie, z każdego lotu punkty zdobywa seria sześciu (6) pierwszych gołębi danego hodowca – nagradzanych będzie 3 mistrzów (dyplom + puchar), 7 przodowników (dyplom i statuetka), pozostałych 10 przodowników zdobywa dyplom

Trzy najlepsze lotniki – dyplom + puchar

Trzy pierwsze gołębie z każdego lotu – dyplom

                                                                                                               za  Zarząd  Oddziału

                                                                                                           Łukasz Gaj, Marcin Pawłowski

                                                                                                     


Propozycje do kategorii

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.08.2022

Ewentualne propozycje proszę zgłaszać pod nr. tel. 501 092 110

Kategorie Górski

Kategorie Wojtasiok

Kategorie Wojtasiok


SPISY GOŁĘBI MŁODYCH NA SEZON LOTOWY 2022

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.07.2022

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że spisy gołębi młodych na sezon 2022 należy złożyć w sekcjach do dnia 07.08.2022 r.
UWAGA po tym terminie spisy nie będą przyjmowane!

Spisy należy składać w jednym egzemplarzu, wpisując gołębie w kolejności numerów obrączek rodowych (od najmniejszych do największych). Przy sporządzaniu spisu   50 szt. gołębi do rywalizacji o Mistrzostwo Okręgu należy umieścić jako pierwsze na spisie

Spisy muszą posiadać poświadczenie lekarza weterynarii o szczepieniach gołębi z podanym numerem serii szczepionki.

Posiadacze zegarów ESK muszą dodatkowo sporządzić spisy w swoich systemach celem przesłania za pomocą kostek ESK. W tym celu zobowiązuje opiekunów w sekcjach do zgrania spisów do kostek ESK i zamieszczenie spisów w programie do wyliczania wyników lotów do dnia  07.08.22r
Prosimy o powiadomienie wszystkich członków poszczególnych sekcji o zasadach składania spisów.


Komunikat Nr 1/2022 Zarządu Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Drezdenku dotyczący lotów gołębi dorosłych w sezonie 2022

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.06.2022

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że: 

Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2022 będzie obejmował loty według poniższego zestawienia:

Lp.

Data koszowania

Data lotu

Miejscowość lotu

średnia odległość

Kat. lotu

Lista konkursowa

1.

Sobota
30.04.2022

Niedziela
01.05.2022

MILMERSDORF

125

A

oddziałowa

2.

Sobota
07.05.2022

Niedziela
08.05.2022

WITTSTOCK

210

A

oddziałowa

3.

Sobota
14.05.2022

Niedziela
15.05.2022

PERLEBERG I

290

A

oddziałowa

4.

Sobota
21.05.2022

Niedziela
22.05.2022

PERLEBERG II

290

A

oddziałowa

5.

Sobota
28.05.2022

Niedziela
29.05.2022

UELZEN I

330

AB, GMP

oddziałowa

6.

Sobota
04.06.2022

Niedziela
05.06.2022

HEEK I

570

BC, GMP

oddziałowa rejonowa

7.

Sobota
11.06.2022

Niedziela
12.06.2022

HEEK II

570

BC, GMP

oddziałowa rejonowa
 

8.

Sobota
18.06.2022

Niedziela
19.06.2022

UELZEN II

330 AB, GMP

oddziałowa
 

9.

Czwartek
23.06.2022

Sobota
25.06.2022
BERGEN op Zoom I 785 CM, GMP oddziałowa rejonowa
okręgowa

10.

Sobota
02.07.2022
Niedziela
03.07.2022

HEEK III

570 C, GMP

oddziałowa
rejonowa

11.

Sobota
09.07.2022
Niedziela
10.07.2022
UELZEN III 330 B, GMP
oddziałowa
 

12.

Czwartek
14.07.2022
Sobota
16.07.2022
BERGEN op Zoom II 785 CM oddziałowa
rejonowa

okręgowa
13. Sobota
23.07.2022
Niedziela
24.07.2022
HEEK IV 570 C oddziałowa
rejonowa

14.

Sobota
30.07.2022
Niedziela
31.07.2022
UELZEN IV 330

B

oddziałowa

Kat. A – 6 lotów, Kat. B – 6 lotów, Kat. C – 6 lotów, Kat. M – 2 loty

 

PLAN PRZEJAZDU KABINY TRANSPORTOWEJ NA SEZON LOTOWY 2022

Plan na loty z miejscowości MILMERSDORF i WITTSTOCK

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Barlinek

15:00

15:30

2.

Drawno

16:30 16:50

3.

Dobiegniew

17:50

18:20

4.

Drezdenko

18:50

19:20

5.

Stare Kurowo

19:50

20:20

6.

Strzelce Kraj.

20:50

21:30

Plan na loty z miejscowości  oraz PERLEBERG I i PERLEBERG II

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Barlinek

14:00

14:30

2.

Drawno

15:30 15:50

3.

Dobiegniew

16:50

17:20

4.

Drezdenko

17:50

18:20

5.

Stare Kurowo

18:50

19:20

6.

Strzelce Kraj.

19:50

20:30

Plan na loty z miejscowości UELZEN I, II, III i IV

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Barlinek

12:30

12:45

2.

Drawno

13:30 13:45

2.

Dobiegniew

14:20

14:35

3.

Drezdenko

15:00

15:15

4.

Stare Kurowo

15:30

15:45

5.

Strzelce Kraj.

16:00

17:00

Plan na loty z miejscowości Heek I, II, III i IV

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew   09:30

2.

Drezdenko 09:50 10:10

3.

Stare Kurowo 10:30 10:45

4.

Strzelce Kraj. 11:00 11:15

5.

Barlinek 11:50 12:30

 

Na loty okręgowe z Bergen op Zoom ustalono dwa puknty wkładań dla całego oddziału w miejscowości Barlinek i Dobiegniew (punkt rezerwowy Strzelce Kraj.). Godziny koszowania zostaną podane w późniejszym terminie.

Pojenie gołębi na lotach do 400 km będzie odbywało się na ostatnim punkcie w Sekcji Strzelce Kraj.
 

Obsada gołębi na drugi lot sezonu z miejscowości Wittstock - 34 szt. na klatkę.

Obsada gołębi na pozostałe loty będzie uzależniona od ilości wkładanych gołębi na lot.

W lotach mogą uczestniczyć jedynie gołębie zgłoszone przez hodowców na spisach złożonych przed sezonem lotowym.  

Gołębie spoza spisu nie mogą uczestniczyć w lotach i nie mogą być przyjmowane na punktach wkładań, pod rygorem wykluczenia hodowcy z lotów, a w przypadku powtarzania się procederu na danym punkcie skutkować to będzie zamknięciem takiego punktu do końca sezonu lotowego.

Gołębie koszowane na loty muszą obowiązkowo posiadać numer telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

Na każdy lot obowiązywać będzie seria i kolor obrączek kontrolnych dostarczonych przez Zarząd Oddziału.

Uwaga: na punktach wkładania gołębi i podczas otwierania zegarów należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego oraz instrukcji wkładania gołębi na lot, a także instrukcji nastawiania i otwierania zegarów.

Koszowanie gołębi:

Rozpoczęcie pracy Komisji wkładaniowej i wkładanie gołębi na punkcie wkładań może nastąpić przy obecności minimum 5 hodowców wkładających gołębie na lot.

Wszystkimi pracami na Punkcie Wkładań kieruje Przewodniczący Komisji Lotowej, który powołuje dwuosobowe Zespoły Wkładaniowe.

Zespoły Wkładaniowe dokonują sprawdzenia wkładanych gołębi na listach startowo-zegarowych lub w przypadku systemów ESK na protokołach wkładań z elektronicznych systemów konstatujących.
Listy startowo-zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek. Przy gołębiach niewkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne i czas przylotu.

Po sprawdzeniu gołębi każda lista dokumentująca włożenie gołębi na lot winna posiadać cztery podpisy: dwóch członków zespołu wkładaniowego, hodowcy i przewodniczącego Komisji Lotowej.

Uwaga: Protokoły wkładania gołębi z ESK muszą zostać wydrukowane niezwłocznie (max. do 2 minut) po sprawdzeniu gołębi danego hodowcy.

Zgodnie z nowym Regulaminem Generalnego Mistrzostwa Polski począwszy od lotu nr 5 z miejscowości UELZEN I przed każdym lotem należy wytypować serię 10 gołębi zgłoszonych do tej rywalizacji.

W przypadku zegarów elektronicznych należy gołębie seryjne zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i powinny być one koszowane jako 10 pierwszych.

W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych.

Hodowcy korzystający z zegarów tradycyjnych i z listy startowo-zegarowych gołębie seryjne powinni zaznaczyć w rubryce "seryjny" oraz dodatkowo wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „ typowanie”. W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi typowanych, nie bierze udziału w rywalizacji w tej kategorii.

Dokumentacja lotowa

Komisja Lotowa i Zegarowa mają obowiązek sporządzić protokół nastawiania i otwarcia zegarów. 

Protokół komisji lotowej i zegarowej na loty oddziałowe należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach według wzoru podanego poniżej, na loty okręgowe w 3 (trzech) egzemplarzach.

Protokół ten powinien być podsumowany i być zgodny z ilością wkładanych gołębi i nastawianych zegarów. 

Protokoły nastawienia i otwarcia zegarów powinny zawierać w przypadku zegarów Benzing CC wydruk kodu podpisane przez komisję. 

Na każdy lot listy startowo-zegarowe i listy wkładań z elektronicznych systemów konstatujących muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach i muszą być podpisane przez dwóch członków zespołu wkładaniowego, hodowcę i przewodniczącego Komisji Lotowej.

Listy Startowo - Zegarowe nie mogą zawierać skreśleń i poprawek, taśmy zegarowe powinny być czytelnie opisane i ostemplowane.

Oryginał protokołu komisji lotowej i zegarowej, oryginały wraz z kopiami list startowo-zegarowych i protokołów wkładań ESK należy przekazać komisji zegarowej, która ma obowiązek zabezpieczyć je do czasu otwarcia zegarów zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym.

Otwarcie zegarów

Z lotów MILMERSDORF, WITTSTOCK, PERLEBERG i UELZEN otwarcie zegarów o godz. 16:00 w dniu lotu.
Z lotów z miejscowości HEEK otwarcie zegarów o godz. 18:00 w dniu lotu.


W przypadku braku limitu gołębi z lotów, z których konkurs nie będzie zamknięty w pierwszym dniu otwarcie zegarów odbędzie się o godzinie 18:00 następnego dnia.

Uwaga: Hodowca ma prawo w razie awarii zegara otworzyć zegar w trakcie trwania lotu i obrączki kontrolne odbić w innym zegarze nastawionym na ten lot, a awaryjny zegar musi dostarczyć na otwarcie komisji zegarowej pod rygorem unieważnienia lotu i skierowanie sprawy do K.D.

Dokumenty po odbytym locie.

W dniu otwarcia zegarów, po wypełnieniu i ostemplowaniu oryginały list startowo-zegarowych i list przylotu  z elektronicznych systemów konstatujących (spięte razem) wraz z oryginałem protokołu komisji lotowej i zegarowej z punktu wkładań należy wysłać na adres Wiceprezesa ds. lotowych:

Jan Pasternak 

Przekolno 14

73-260 Pełczyce

Po odbytym locie opiekunowie w sekcjach wprowadzają dane z kostek do programu obliczeniowego, a listy z zegarów tradycyjnych wprowadzają również ręcznie do programu.

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie o ich zauważeniu lecz nie później niż 10 dni od odbycia lotu, prezesowi sekcji, a ten następnie do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów. 

Weryfikację dokumentów lotowych będzie dokonywał Prezes Oddziału i V-ce Prezes ds. lotowych. 

W przypadku odwołań rozpatrywać będzie komisja lotowa i zegarowa Oddziału.

Współzawodnictwo lotowe Oddziału.

1) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału w kat. A,B, C, D, M, GMP i Intermistrzostwo będzie oparta na podstawie złożonych spisów gołębi w ilości 50 szt. w tych kategoriach nagrodzonych będzie trzech Mistrzów: puchar + dyplom oraz 7 przodowników – dyplom.

2) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału z 50-tki:

- loty do 400 km 5 gołębi zdobywa po 40 pkt

- loty od 400 do 600 4 gołębie zdobywa po 60 pkt

- loty powyżej 700 km 3 gołębie zdobywa po 90 pkt

3) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału z całości:

- loty do 300 km 8 gołębi zdobywa po 20 pkt

- loty od 300 do 400 km 7 gołębi zdobywa po 30 pkt

- loty od 400 do 600 6 gołębi zdobywa po 40 pkt

- loty powyżej 700 km 5 gołębi zdobywa po 60 pkt

W Rywalizacji o Mistrzostwo Oddziału z 50-tki i z całości zostanie nagrodzonych trzech Mistrzów: puchar + dyplom, trzech przodowników: statuetka + dyplom oraz przodownicy do 20. miejsca – dyplom.

4) Kategoria roczne z  całości – loty do 400 km 5 gołębi zdobywa po 40 pkt.

W tej kat. nagrodzonych zostanie trzech Mistrzów: puchar + dyplom oraz 7 przodowników – dyplom.

5) Kategoria Super Mistrz - suma punktów w rywalizacji z 50-tki, w rywalizacji kat. roczne z całości, kat. młode z   50-tki: nagroda – puchar + dyplom.

6) Najlepsze lotniki 3 w kat. A, B, C, D, M, GMP i Intermistrzostwo – nagroda puchar + dyplom

7) Najlepsze lotniki po 3 dla samców i samic w kat. E z całości – nagroda puchar + dyplom

8) Najlepsze lotniki po 3 dla samców i samic kat. roczne – nagroda puchar + dyplom,

Z każdego lotu do 400 km trzy pierwsze gołębie zdobywają dyplom.
Natomiast  w lotach pow. 500 km pięć pierwszych gołębi zdobywa dyplom. 

Sprawy nie poruszane w komunikacie reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP.


Ustalenia z posiedzenia Zarządu Oddziału PZHGP Drezdenko z dnia 27.12.2021 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.12.2021

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że na posiedzeniu w dniu 27.12.2021 r. ustalono plan lotów gołębi dorosłych na 2022 rok, uwzględniający loty do Generalnego Mistrzostwa Polski, loty okręgowe oraz loty rejonowe (plan lotów zamiszczono w zakładce tutaj).
Rozpatrzono pozytywnie wnioski 12 hodowców z Oddziału Choszczno, którzy zgodnie z przepisami Statutu PZHGP § 10 pkt. 2 ust. e, wyrazili chęć dołączenia do Oddziału Drezdenko.
Członkowie ci zostali włączeni do Sekcji Dobiegniew.
Zaplanowano również, że Walne Zebranie Delegatów Oddziału, odbędzie się w dniu 20.02.2022 r. o godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie.
Jednocześnie funkcję Wiceprezesa ds. lotowych powierzono kol. Łukaszowi Gaj.


Ustalenia z posiedzenia Zarządu Oddziału PZHGP Drezdenko z dnia 07.10.2021 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.10.2021

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że na posiedzeniu w dniu 07.10.2021 r. zatwierdzono wyniki lotowe gołębi doroslych i młodych zgodnie z wyliczaniami wykonanymi przez rachmistrza Oddziału i zamieszczonymi na stronie internetowej (artykuł poniżej).
Zdecydowano również, że uroczyste zakończenie sezonu wraz z wręczeniem pucharów i dyplomów za sezon 2021 odbędzie się w dniu 27.11.2021 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ługi na terenie Sekcji Dobiegniew. Jednocześnie informujemy, że Oddział Drezdenko będzie w tym roku organizatorem Wystawy Okręgowej, którą zaplanowano na dzień 12.12.2021 r., i która odbędzie się w Hali Sportowej przy ul. Leśnej 3 w Dobiegniewie. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału obecni byli również przedstawiciele Sekcji Drawno, którzy wyrazili chęć dołączenia hodowców z tej Sekcji do Oddziału Drezdenko, zgodnie z przepisami Statutu PZHGP § 10 pkt. 2 ust. e.


Oddział Drezdenko uzyskał osobowość prawną.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.01.2021

Zarząd Oddziału PZHGP Drezdenko informuje, że w dniu 05.01.2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Stowarzyszenia Oddział PZHGP Drezdenko w Ogólnopolskim Rejestrze Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych nadając numer rejestru KRS: 0000877177 oraz numer NIP: 281 00 97 392.
Tym samym Oddział Drezdenko uzyskał osobowość prawną.


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> Pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<

>> Pokaż wpisy z roku 2022 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2021-2022 <<


Reklama

71. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych

Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2022


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2022